Vær med som frivillig – Jazzistent?


For å skape gode kulturopplevelser er kulturlivet avhengig av frivillig hjelp til ulike oppgaver. Har du ønske om å være frivillig så er Maijazz en fantastisk mulighet til å oppleve kulturlivet fra innsiden, og gjøre noe viktig og meningsfullt. Her får du ta del i mange spennende oppgaver, lære noe nytt, skape nye bekjentskaper og vennskap, og få mange fantastiske musikalske opplevelser.

Maijazz er en anerkjent festival som gjestes av mange nasjonale og internasjonale artister, og vi er 100% avhengig av frivillig innsats. Hvert år er det rundt 150 frivillige jazzistenter som bidrar til at Maijazz blir en av årets fineste jazzopplevelser for regionen.

Hva kan jeg bidra med?
Vi er så heldige å oppleve at veldig mange stiller opp som frivillig år etter år, samtidig har vi stadig behov for flere jazzistenter. Som jazzistent kan du bidra på flere forskjellige områder som billettvakt, rigger, catering, transport, artistvert, konsertansvarlig, informasjonsmedarbeider, festivalkontor/akkreditering, IT-support, fotograf og crew.  

 Hva får jeg som frivillig jazzistent i Maijazz? 

 • Fantastiske musikkopplevelser og gratis adgang til konsertene (dersom ledig plass) med ditt festivalpass 
 • Festivalpass ved minimum 4 vakter.
 • Årets jazzistent t-skjorte 
 • Et godt sosialt miljø der du vil kunne få mange nye venner som deler din musikkglede og engasjement, samt sosiale sammenkomster før og etter festivalen 
 • Mat og drikke på vakt 
 • Nødvendig opplæring og veiledning av oppgavene som skal utføre

Hva forventer vi av deg? 

 • At du stiller med ditt største smil, entusiasme og innsatsvilje. 
 • At du møter opp til avtalt tid og jobber avtalte timer, samt gir beskjed i god tid hvis du må endre vakter eller ikke kan møte på avtalt vakt.  
 • Du er edru på vakt 
 • At du holder deg oppdatert på informasjon som blir sendt ut, og svarer på e-post og telefon. 

Når og hvor mye jobber jeg? 

 • For å få festivalpass må du jobbe minimum 4 vakter. Vil du jobbe mer så får du selvfølgelig lov til det! 
 • De som jobber 3 vakter får en jazzistentbillett pr vakt som gir adgang til en valgfri konsert dersom ledig plass. Jazzistentbilletten kan først hentes ut etter at du har jobbet vakten. 
 • Vaktene blir normalt delt inn i dagvakter og ettermiddag/kveldsvakter. 
 • Hvis du henter ut festivalpasset og ikke jobber avtalt antall vakter/timer er det å anse som et kjøp av festivalpass og vil du bli fakturert for festivalpasset (p.t. kr. 1500,-). 

Har du tid til overs? 

Ta kontakt med oss så finner vi stort sett alltid ledige vakter og muligheter for å spre det glade budskap. Vi tilbyr også meningsfulle lederverv for deg som ønsker ansvar og erfaring. 

Inviter gjerne andre venner, kjente og familie om å melde sin interesse. 

 

Vi gleder oss til å treffe deg! ? 

 

Påmeldingskjema for Maijazz 2020
 

Vi hører gjerne fra deg hvis du ønsker å være frivillig under årets festival. Se eget søknadsskjema på siden. Send en e-post til frivillig@maijazz.no om du har noen spørsmål. 

 

ENGLISH: 

To make great festival experiences we depend on volunteers for different tasks. If you want to be a volunteer, Maijazz is a wonderful opportunity to experience the cultural life and festival life from the inside of the organization, and do something important and meaningful for yourself and others. At MaiJazz you will be able to participate in many exciting tasks, learning something new, create new acquaintances and friendship, and get many amazing musical experiences.

Maijazz is a well-known and recognized festival and host of many national and international artists, and we have a constant need for volunteers. Every year, there are around 150 volunteers that help Maijazz become one of the finest jazz experiences in the region.

What can contribute / do in MaiJazz? 

We are fortunate enough to find that many people join as volunteers year after year, while we still need more volunteers. As a volunteer you can contribute to several different areas such as ticket and security, stage/crew, catering, transportation, artist hosting, concert manager, PR, festival office/accreditation, IT-support, and photographer. 

 What do I get in return for being a volunteer in Maijazz? 

 • Wonderful musical experiences (free admission to the concerts – if seat available – with your festival pass) 
 • Festival pass at minimum 4 shifts
 • Festival t-shirt 
 • A good social environment where you will be able to get many new friends who share your interest in music and dedication, as well as social gatherings before and after the festival 
 • Food on duty
 • Necessary training and guidance of the tasks to be performed

 What do we expect from you? 

 • That you make the most of your smile, enthusiasm and willingness to work.
 • That you meet to the agreed time and work scheduled hours, as well as give us notice well in advance if you have to change shifts or cannot make it to the agreed shift. 
 • You are sober on duty
 • That you are updated on information that is being sent to you, and answering email and phone when necessary. 

When and how much do I work? 

 • To get a festival pass you must work at least 4 shifts. If you want to work more then you will of course get to do that!
 • Those who work 3 shifts will get a volunteerticket for each shift that gives access to an optional concert if seat available. The volunteer ticket can only be collected after you have finished your shift. 
 • The shifts are normally divided into day shifts and afternoon/evening shifts. 
 • If you pick up the festival pass and do not work the agreed number of shifts/hours it is considered as a purchase of the festival pass and you will be charged for the festival pass (p.t. NOK 1500, -). 

Do you have time to spare? 

Please contact us and we will always find available shifts and opportunities to spread the happy message of the festival. We also offer meaningful leadership positions for those who want responsibility and experience. Please invite other friends and and family to report their interest. 

 

We look forward to seeing you! ? 

 

Registration form for Maijazz 2020. 

We would love to hear from you if you want to be volunteer during this year’s festival. See application form on the page. Send an e-mail to frivillig@maijazz.no if you have any questions.

andre artikler