Arkiv:
Maijazzartikkel
2020

Vær med som frivillig – Jazzistent?


For å skape gode kulturopplevelser er kulturlivet avhengig av frivillig hjelp til ulike oppgaver. Har du ønske om å være frivillig så er Maijazz en fantastisk mulighet til å oppleve kulturlivet fra innsiden, og gjøre noe viktig og meningsfullt. Her får du ta del i mange spennende oppgaver, lære noe nytt, skape nye bekjentskaper og vennskap, og få mange fantastiske musikalske opplevelser.

Maijazz er en anerkjent festival som gjestes av mange nasjonale og internasjonale artister, og vi er 100% avhengig av frivillig innsats. Hvert år er det rundt 150 frivillige jazzistenter som bidrar til at Maijazz blir en av årets fineste jazzopplevelser for regionen.

Som frivillig på Maijazz skal du være trygg på at vi følger alle restriksjoner som til enhver tid er gjeldende. Vi vil fortløpende iverksette nødvendige tiltak slik at vi til enhver tid opprettholder en god og trygg opplevelse for alle frivillige, artister og publikum på tross av situasjonen vi står i.

Hva kan jeg bidra med?
Vi er så heldige å oppleve at veldig mange stiller opp som frivillig år etter år, samtidig har vi stadig behov for flere jazzistenter. Som jazzistent kan du bidra på flere forskjellige områder som billettvakt, rigger, catering, transport, artistvert, konsertansvarlig, informasjonsmedarbeider, festivalkontor/akkreditering, IT-support, fotograf og crew.  

Grunnet Covid-19 kan det bli endringer i både oppgaver og goder for våre flotte jazzistenter.

 Hva får jeg som frivillig jazzistent i Maijazz? 

 • Fantastiske musikkopplevelser og gratis adgang til konsertene (dersom ledig plass) med ditt festivalpass 
 • Festivalpass ved minimum 4 vakter.
 • Årets jazzistent t-skjorte 
 • Et godt sosialt miljø der du vil kunne få mange nye venner som deler din musikkglede og engasjement, samt sosiale sammenkomster før og etter festivalen 
 • Mat og drikke på vakt 
 • Nødvendig opplæring og veiledning av oppgavene som skal utføre

Hva forventer vi av deg? 

 • At du stiller med ditt største smil, entusiasme og innsatsvilje. 
 • At du møter opp til avtalt tid og jobber avtalte timer, samt gir beskjed i god tid hvis du må endre vakter eller ikke kan møte på avtalt vakt.  
 • Du er edru på vakt 
 • At du holder deg oppdatert på informasjon som blir sendt ut, og svarer på e-post og telefon. 

Når og hvor mye jobber jeg? 

 • For å få festivalpass må du jobbe minimum 4 vakter. Vil du jobbe mer så får du selvfølgelig lov til det! 
 • De som jobber 3 vakter får en jazzistentbillett pr vakt som gir adgang til en valgfri konsert dersom ledig plass. Jazzistentbilletten kan først hentes ut etter at du har jobbet vakten. 
 • Vaktene blir normalt delt inn i dagvakter og ettermiddag/kveldsvakter. 
 • Hvis du henter ut festivalpasset og ikke jobber avtalt antall vakter/timer er det å anse som et kjøp av festivalpass og vil du bli fakturert for festivalpasset (p.t. kr. 1500,-). 

Har du tid til overs? 

Ta kontakt med oss så finner vi stort sett alltid ledige vakter og muligheter for å spre det glade budskap. Vi tilbyr også meningsfulle lederverv for deg som ønsker ansvar og erfaring. 

Inviter gjerne andre venner, kjente og familie om å melde sin interesse. 

 

Vi gleder oss til å treffe deg!

 

Link til påmeldingskjema for Maijazz 2021.
 

Vi hører gjerne fra deg hvis du ønsker å være frivillig under årets festival. Se eget søknadsskjema på siden. Send en e-post til frivillig@maijazz.no om du har noen spørsmål. 

 

Arkiv:
Maijazzartikkel
2020

Do you want to join Maijazz as a volunteer?


To make great festival experiences we depend on volunteers for different tasks. If you want to be a volunteer, Maijazz is a wonderful opportunity to experience the cultural life and festival from the inside, and do something important and meaningful. In MaiJazz you will be able to participate in many exciting tasks, learning something new create new acquaintances and friendship, and get many amazing musical experiences.

Maijazz is a well-known and recognized festival and host of many national and international artists, and we have a constant need for volunteers. Every year, there are around 150 volunteer volunteers that help Maijazz become one of the year’s finest jazz experiences for the region.

As a volunteer at Maijazz, you should be assured that we follow all restrictions for infection control that apply at all times. We will continuously implement necessary measures so that we maintain a good and safe environment and experience for all volunteers, artists and audience at all times.

What can I contribute / do in MaiJazz?
We are fortunate enough to find that many people join as volunteers year after year, while we still need more volunteers. As a volunteer you can contribute to several different areas such as ticket and security, stage/crew, catering, transportation, artist hosting, concert manager, PR, office/accreditation, and photographer.


Due to Covid-19, there will be changes in both tasks and benefits for our great Jazzistents.

What do I get in return for beeing a volunteer in Maijazz?

Great music experiences and free admission to the concerts (if seat available) with your festival pass
Festivalpass at minimum 4 shifts
This year’s volunteer t-shirt
A good social environment where you will be able to get many new friends who share your interest in music and dedication, as well as social gatherings before and after the festival
Food on duty
Necessary training and guidance of the tasks to be performed

What do we expect from you?
That you make the most of your smile, enthusiasm and willingness to work.
That you show up to agreed time and work scheduled hours, as well as give notice if you need to change shifts or cannot meet on agreed shift.
You are sober on duty·
That you are updated on information that is being sent you, and that you are answering phone and email when necessary.

When and how much do I work?
To get a festival pass you must work at least 4 shifts. If you want to work more then you will of course get to do that!
Those who work 3 shifts receive a volunteerticket for one shift that gives access to an optional concert if seat available. The volunteer ticket can only be collected after you have finished your shift.
The shifts are normally divided into dayshifts and afternoon/evening shifts.
If you pick up the festival pass and do not work the agreed number of shifts/hours it is considered as a purchase of the festival pass and you will be charged for the festival pass (p.t. NOK 1500, -).

Do you have time to spare?
Please contact us and we will always find available shifts and opportunities to spread the happy message of the festival. We also offer meaningful leadership positions for those who want responsibility and experience. Please invite other friends and and family to report their interest. We look forward to seeing you!
We would love to hear from you if you want to be volunteer during this year’s festival. See application form on the page. Send an e-mail to frivillig@maijazz.no if you have any questions. 

Registration form Maijazz 2021
 

 

andre artikler